https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2023/09/Dubaj_nagradna_igra_Maribor_lenart_varen-si.jpg

Obiščite nas v Mariboru ali v Lenartu!

V nagradni igri lahko sodelujete vsi, ki imate pri nas urejeno (ali pa boste uredili) zavarovalno polico. Sedelujete lahko tudi z eno odštekano fotografijo naših promocijskih izdelkov VAREN-SI. Ob tem morate izpolniti in oddati podatke v našo veliko škatlo za žrebanje.

Pravila in pogoji nagradne igre "Z VAREN-SI v Dubaj"

Splošne določbe in pojmi

1. člen

Ta pravila in pogoji nagradne igre določajo način izvedbe nagradne igre »Z VAREN-SI v novo leto 2025 v Dubaju« ter pravice, obveznosti in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

2. člen

Organizator nagradne igre je VAREN-SI D.O.O., Lešane 9, 9253 Apače (v nadaljevanju VAREN-SI). Sodelujoči (udeleženec) v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje vse pogoje sodelovanja v nagradni igri, določene s temi pravili.
Nagrajenec je med sodelujočimi izžrebana oseba, ki pridobi pravico do nagrade.

Namen nagradne igre 3. člen

Nagradna igra poteka z namenom promocije podjetja VAREN-SI.

Trajanje nagradne igre 4. člen

Nagradna igra bo potekala od dne 2.10.2023 od 9. ure do vključno dne 2.10.2024 do 17. ure.

Pogoji in način sodelovanja 5. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre, vključno z njihovimi družinskimi člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

6. člen

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:
– na podlagi sklenjene zavarovalne police pri VAREN-SI v poslovalnici Lenart ali Maribor,
– poslane avtorske umetniške fotografije s promocijskimi izdelki VAREN-SI.

a) Sklenjena zavarovalna polica pri VAREN-SI
1. korak: udeleženec v času trajanja te nagradne igre sklene zavarovalno polico pri VAREN-SI v poslovalnici Lenart ali Maribor.
2. korak: udeleženec izpolni nagradni kupon z zahtevanimi podatki, ki ga prejme pri zaposlenemu pri organizatorju in ga odda v škatlo za žrebanje v delovnem času poslovalnice.

b) Fotografija s promocijskimi izdelki VAREN-SI
1. korak: udeleženec posname avtorsko fotografijo s promocijskimi izdelki VAREN-SI.
2. korak: fotografijo posreduje na elektronski naslov lenart@zavarovan.si ali info@zavarovan.si.
3. korak: udeleženec izpolni nagradni kupon z zahtevanimi podatki, ki ga prejme pri zaposlenemu
pri organizatorju in ga odda v škatlo za žrebanje v delovnem času poslovalnice.
Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana fotografija (točka b) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.
Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane fotografije, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Udeleženec jamči, da s posredovano fotografijo nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Obenem udeleženec, ki je poslal fotografijo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske fotografije.
Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske fotografije. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno fotografijo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – fotografiji v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.
Vsak udeleženec nagradne igre lahko sodeluje zgolj enkrat.

Sodelujoči soglašajo, da lahko v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator njihovo ime in priimek objavi na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, pri čemer omenjeni socialni omrežji nista v ničemer povezani s to nagradno igro, ampak jo VAREN-SI izvaja sam v lastne promocijske namene.

6. člen

Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec prebral in se strinja s pravili nagradne igre s tem, ko je izpolnil in posredoval nagradni kupon za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru suma zlorabe nagradne igre, sodelujočega izloči iz žrebanja.

7. člen

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje pisno odjavo na elektronski naslov lenart@zavarovan.si ali info@zavarovan.si ali prinese pisno odjavo v poslovalnico Lenart ali Maribor. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

8. člen

Nakup izdelka oziroma storitve ni pogoj za sodelovanje v žrebanju za pridobitev nagrade.

Nagrada, žrebanje in druge obveznosti

9. člen

Nagradna igra bo potekala do 2.10.2024 do 17.ure. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo oddali pravilno in popolno izpolnjen nagradni kupon v škatlo za žrebanje v poslovalnici VAREN-SI v Lenartu ali v Mariboru.

Žrebanje bo potekalo dne 2.10.2024 ob 18. uri v poslovalnici v Mariboru.
Žreb izvede tričlanska komisija, ki jo sestavljajo zaposleni pri organizatorju nagradne igre, ki o žrebu vodi zapisnik. Nagrajenci bodo objavljeni praviloma isti dan po koncu nagradnega žrebanja, najkasneje pa naslednji delovni dan.

Tričlanska komisija bo izžrebala tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika nagrade za primer, da se prejemnik nagrade pravici do nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 2. odstavkom 13. člena pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.
Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni mogoča pritožba.

10. člen

Nagradni sklad zajema nagrado:
1-krat novoletno potovanje v Dubaj za dve osebi v vrednosti 1499 EUR/osebo, katere tržna vrednost je opredeljena na dan sprejema pravil in pogojev te nagradne igre. Potovanje bo potekalo v po paketu Novoletni Dubaj Turistične agencije Kompas.

Nagrada zajema direkten letalski prevoz iz Ljubljane, letališke pristojbine in varnostne pristojbine, transfer letališče – hotel – letališče, 5-krat nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, poldnevni ogled Dubaja, slovensko vodenje in organizacija potovanja. Morebitne preostale nastale stroške organizator ne krije.
Nagrajenec se odpove vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejete nagrade.

11. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini ter v nobenem primeru prenesti na tretjo osebo.

12. člen

Nagrajenci bodo obvestilo o dobitku nagrade prejeli na telefonsko številko, ki so jo navedli na nagradnem kuponu, s čimer se bo štelo, da so obveščeni o tem, da so nagrajenci v tej nagradni igri. Šteje se, da je nagrajenec obveščen isti dan, kot je organizator poslal obvestilo.

Organizator zagotavlja možnost prevzema nagrade 7 dni po prejetju obvestila o dobitku nagrade na telefonsko številko. Vsak udeleženec je tako dolžan organizatorju posredovati pravilno telefonsko številko. V kolikor udeleženec nima telefonske številke se lahko seznani z morebitnim dobitkom nagrade z obiskom v poslovalnici Lenart v roku 7 dni po žrebanju.

13. člen

Nagrajencu organizator nagradne igre nagrado preda v poslovalnici v Mariboru, na naslovu Matičkova ulica 2, Maribor.
Ob prevzemu nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Pogoj za izročitev nagrade je, da nagrajenec organizatorju predložiti naslednje osebne podatke – ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko ter pravilnost teh jamči s podpisom.
V kolikor nagrajenec zaradi kateregakoli razloga nagrade ne prevzame v roku 7 dni od dneva žrebanja, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi. S tem mu organizator ni nagrade dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do drugega nadomestila. V tem primeru se glavna nagrada podeli nadomestnemu (rezervnemu) nagrajencu izžrebanem v skladu z 4. odstavkom 9. člena teh pogojev.

14. člen

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku pred prevzemom nagrade organizatorju predložiti osebne podatke, navedene v 2. odstavku 13. člena teh pogojev.
Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti.
Glede na to, da vrednost nagrade presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z Zakonom o dohodnini.

Prenos materialnih avtorskih pravic

15. člen

Sodelujoči soglašajo, da prenašajo materialne avtorske pravice za posnete in poslane fotografije v zvezi z nagradno igro na organizatorja tako, da organizator za njihovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja sodelujočega oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos.
Sodelujoči za posnete in poslane fotografije na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice za neomejen čas trajanja in krajevno neomejeno, kar vključuje:
– pravico reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki;
– pravico distribuiranja v najširšem smislu,
– pravico javnega prikazovanja, kar omogoča organizatorju, da z vsemi poznanimi tehničnimi
sredstvi priobči javnosti avtorska dela;
– pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva
in omogoča veljavni Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

Varstvo osebnih podatkov 16. člen
Organizator nagradne igre je upravljavec osebnih podatkov.
Organizator se zavezuje, da bo v skladu s temi pravili in pogoji nagradne igre pridobljene osebne podatke sodelujočih oziroma nagrajenca uporabljal, shranjeval ali kako drugače obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter jih bo uporabljal izključno za naslednje namene:
– izvedba nagradne igre,
– javno obveščanje o nagrajencu z objavo njegovega imena in priimka na profilih socialnih
omrežij organizatorja,
– podelitev nagrade.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka v sporočilih organizatorja ter na profilu organizatorja na socialnih omrežjih, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre, in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre.
Osebni podatki se bodo obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica. V tem primeru se sodelujočega izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in bo organizator nemudoma zagotovil izbris njegovih osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do preklica.

Udeleženec ima pravico od organizatorja nagradne igre zahtevati tudi dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave, pravico do vložitve ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.
Udeleženec nagradne igre se lahko glede vseh svojih zgoraj navedenih pravic obrne na organizatorja, in sicer pisno na elektronski naslov lenart@zavarovan.si ali info@zavarovan.si ali pisno po pošti. Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za izvedbo nagradne igre ter tistim uporabnikom, ki bodo imeli za to zakonito podlago.

Odgovornost organizatorja

17. člen

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščino na katere organizator ne more vplivat (višja sila), lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

18. člen

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči ali nagrajenci utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem v nagradni igri. Prav tako ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z nagradno igro, vključno s tehničnimi težavami pri prenosu telefonskih in elektronskih sporočil, ter navedene napačne podatke za sodelovanje v nagradni igri.

Spremembe pravil in pogojev

19. člen

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do umika, sprememb ali dopolnitve teh pravil in pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti, o čemer bodo sodelujoči v nagradni igri obveščeni na profilih socialnih omrežij organizatorja ter v poslovalnici organizatorja v Lenartu in Mariboru.

Končne določbe

20. člen

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z začetkom nagradne igre. Pravila so za čas nagradne igre, na vpogled v poslovalnici VAREN-SI v Lenartu in Mariboru in na spletni strani www.zavarovan.si.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

VAREN-SI D.O.O.

V Lenartu, 29.9.2023

Zavarovan.si | Varen-SIPE Maribor
040 468 468
051 468 468
070 468 468
info@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
SOB: 9:00 - 12:00
PE Maribor, Rusjanova ulica 12, Maribor - Tezno (Zagrebška cesta)
Zavarovan.si | Varen-SIPE Lenart
070 777 888
lenart@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
PE Lenart, Kraigherjeva ulica 20, 2230 Lenart v Slov. goricah