bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

PRAVILA NAGRADNE IGRE »VAREN-SI – ZAVARUJEMO IN NAGRAJUJEMO« NA FACEBOOKU

 1. člen

(nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja, VAREN-SI d.o.o., Lešane 9, 9253 Apače, matična št.: 1391445000, davčna št.: 27760600 (v nadaljevanju: prireditelj).

 1. člen

(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: sodelujoči).

 1. člen

(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:

– biti mora polnoletna fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije ali ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

– všečkati mora objavo o nagradni igri, v kateri sodeluje,

– v komentarju pod objavo nagradne igre mora komentirati »sodelujem«,

– všečkati mora Facebook strani VAREN-SI

– ne sme biti zaposlen pri prireditelju,

– ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja.

 1. člen

(način sodelovanja)

Nagradna igra bo potekala od 14. 5. 2024 do vključno 9. 6. 2024 do polnoči. Sodelovanje za posamezno nagrado bo možno od torka do nedelje do polnoči.

Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, mora

za sodelovanje v nagradni igri:

– všečkati Facebook profil VAREN-SI,

– na Facebook profilu VAREN-SI pod objavo o nagradni igri, komentirati »sodelujem«,

– všečkati objavo o nagradni igri,

– izrecno privoliti k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino.

Z izvršitvijo vseh ravnanj po prejšnjem odstavku, sodelujoči poda soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Upošteval se bo zgolj pravilen način sodelovanja, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem za sodelovanje v nagradni igri. Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil zgolj za namen izvedbe nagradne igre.

 1. člen

(komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

− nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;

− po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;

− v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

 1. člen

(žrebanje)

Žrebanje, ki bo potekalo vsak ponedeljek (20.5.2024, 27.5.2024, 3.6.2024 in 10.6.2024) do izteka nagradne igre, na sedežu prireditelja, bo opravila komisija. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa.

Izmed vseh odgovorov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri, kot so določeni v 3. in 4. členu teh pravil, bo komisija izžrebala enega/eno nagrajenca/ko, ki bo prejel/a nagrado, ki je določena v posameznem tednu. Dodatno se izžreba en rezervni nagrajenec/ena rezervna nagrajenka, ki pride v poštev, če kdo izmed prvotnih izžrebancev za posamezno nagrado, v roku 5 delovnih dni ni posredoval svojih podatkov, kot je določeno v 8. členu.

Žreb za nagrade bo predvidoma potekal vsak ponedeljek do izteka nagradne igre in se lahko zaradi objektivnih okoliščin prestavi na kasnejši datum, o čemer bo prireditelj vse sodelujoče obvestil z obvestilom na Facebook strani VAREN-SI.

 1. člen

(obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje en delovni dan po žrebanju objavil izžrebanca nagrade na feed objavi na profilu VAREN-SI.

V roku enega dne od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, vendar najkasneje do prevzema nagrade po 8. členu teh pravil, mora izžrebanec preko zasebnega sporočila na Facebook profilu VAREN-SI prireditelju posredovati naslednje podatke:

– ime in priimek,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

– davčno številko.

 1. člen

(prevzem in prenos nagrade)

Prevzem nagrade bo potekal po dogovoru s posameznim nagrajencem. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu na Facebook profilu VAREN-SI v roku 5 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča, davčna številka).

Prireditelj ima pravico zahtevati, da izžrebanec pred prevzemom nagrade izkaže svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom.

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:

– zamudi rok iz tega člena za podajo zahteve za podelitev nagrade,

– v roku iz 7. člena ne posreduje vseh točnih podatkov,

– ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,

– krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,

– pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje.

Nagrade ni mogoče:

– prenesti na tretjo osebo,

– pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado.

 1. člen

(nagrade)

Izmed vseh odgovorov pod objavo za posamezno nagrado bo komisija izžrebala enega  nagrajenca/eno nagrajenko.

Prireditelj bo podelil naslednje nagrade:

– Premontažo gum pri Vulkanizerstvu Dajčman v vrednosti 37,5 EUR,

– 2 litra vina in 2 litra radenske v vrednosti 21,95 EUR,

– Jäger boat pijača v Pink Caffe v Lenartu v vrednosti 0 EUR,

– Polletno fitnes karto za Dream Gym Lenart v vrednosti 209,4 EUR.

Prireditelj bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odmeril in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, gre razlika v breme nagrajenca.

 1. člen

(kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

 1. člen

(osebni podatki)

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in davčna številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebni podatki nagrajenca pa za davčne namene (plačilo akontacije ipd.), namene izročitve nagrade in namenom promocije prireditelja (objava podobe nagrajenca). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: VAREN-SI d.o.o., Rusjanova ulica 12, 2000 Maribor. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

 1. člen

(uporaba podobe nagrajenca)

Nagrajenec bo s posredovanjem posebne izjave povabljen, da poda soglasje o uporabi podobe, s katero bo izrecno soglašal, da se njegova podoba uporabi za promocijske namene povezane z izvedbo te nagradne igre, za čas 2 let od podaje izjave o uporabi podobe, in sicer v fizični digitalni ali avdio-vizualni obliki (npr.na plakatih, internetu, tiskovinah, televiziji itd.). V tem okviru bo podal tudi soglasje, da se njegova podoba (skupaj ali ločeno s podobami drugih nagrajencev): reproducira, javno prikazuje, radiodifuzno oddaja ali retransmisira, daje na voljo javnosti, prenaša, predeluje ter distribuira.

Ne glede na 11. člen teh pravil, bo upravljavec osebne podatke nagrajenca iz prejšnjega odstavka obdeloval najdlje dve leti po podaji izjave iz prejšnjega odstavka.

 1. člen

(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na zasebno sporočilo na Facebooku. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

 1. člen

(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

– če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,

– če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,

– če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 10. člena teh pravil,

– v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek Facebook profila: VAREN-SI.

 1. člen

(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 9. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek Facebook profila VAREN-SI in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

 1. člen

(reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

 1. člen

(druge določbe)

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Platforms, Inc . Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu VAREN-SI.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje družbenega omrežja Facebook,

– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

-kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

VAREN-SI D.O.O.

Za strokovno pomoč se obrnite na nas!Pokličite:
+ 386 (0)40 468 468
+ 386 (0)51 468 468

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Zavarovan.si | Varen-SIPE Maribor
040 468 468
051 468 468
070 468 468
info@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
SOB: 9:00 - 12:00
PE Maribor, Rusjanova ulica 12, Maribor - Tezno (Zagrebška cesta)
Zavarovan.si | Varen-SIPE Lenart
070 777 888
lenart@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
PE Lenart, Kraigherjeva ulica 20, 2230 Lenart v Slov. goricah